Bao giờ cá lý hoá long,
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa.


Khảo dị:
Một mai con hoá rồng,
Đền ơn cha mẹ bõ công sinh thành.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004