Bao giờ Chợ Lớn hết vôi,
Em đây hết đứng hết ngồi với anh.
Bao giờ đá nổi vông chìm,
Muối chua, chanh mặn mới tìm đặng em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)