Ba vợ bảy nàng hầu,
Đêm nằm chuồng trâu, gối đầu bằng chổi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975