Ba tàn ba héo vì cây,
Con sầu vì mẹ vì thầy ép duyên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004