Ba năm mở hội một lần,
Tiếng đồn nô nức xa gần đến xem.
Hai phố chôn hai dãy đèn,
Làm hai cái cổng dưới trên phố Hàm.
Làm thêm cái cổng Tam Quan,
Làm nhà tám mái bắc ngang sân chùa.
Trong chùa tinh tượng mới tô,
Làm nhà tám mái bày đồ hàng ngôi.
Dân ta mở hội mồng mười,
Mười một rước nước thỉnh kinh lên chùa.
Rước nước trên sông Bồ Đề,
Thỉnh kinh chùa Đá rước về chùa Mơ.


Bài ca dao này về hội chùa Hàm Long, Hà Nội, nguyên là đất thôn Hàm Châu (sau là Hàm Khánh), tổng Hậu Nghiêm, huyện Thọ Xương, có ngôi chùa Hàm Long từ đời Lý, nay không còn.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002