Ba năm ở với người đần,
Chẳng bằng một lúc ghé gần người khôn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975