Ba keo thì mèo mở mắt.


Ba keo là ba trận vật nhau. Ba keo đây là nói vật thua ba keo. Ba keo thì mèo mở mắt là vật thua ba keo thì trợn tròn mắt ra như mắt mèo, mở to mắt trợn tròn là tỏ sự sợ, sự tiếc. Ý câu này nói vật thua ba keo thì bấy giờ mới biết thân mình là yếu và mới biết sợ người khoẻ hơn. Người ta thường dùng câu này để nói có thua lỗ thất bại vài ba phen thì rồi mới biết thân.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952