Ba gian nhà khách,
Chiếu sạch giường cao.
Mời các thày vào,
Muốn sao được thế.
Mắm Nghệ lòng giòn,
Rượu ngon cơm trắng.
Các thày dù chẳng sá vào,
Hãy dừng chân lại em chào cái nao.
Đêm qua em mới chiêm bao,
Có năm ông Cử bước vào nhà em.
Cau tươi bổ, trầu cay têm,
Đựng trong đĩa sứ em đem kính mời.
Năm thày tốt số hơn người,
Khoa này tất đỗ, nhớ lời em đây.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002