Ba bốn nơi đến nói không màng,
Chờ cho chết vợ, sẵn sàng quy mô.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975