Bởi vì say thưa nên chi sáo bổ
Cơ chi say dày, dông tố quản chi
Buồn tình cá bỏ cá đi
Ai ra đón ngăn cá lại, giữa chốn vọng trì khen cho


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004