Bởi vì chàng nên chi thiếp phải chịu đòn oan,
Thân phụ già đánh mắng, thế gian chê cười...


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009