Bớt đồng thì bớt cù lao,
Bớt ăn, bớt uống thì tao bớt làm.


Bài này đại ý đòi tăng tiền công của những người đi làm thuê.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)