Bớ cô chít khăn lòm lòm,
Chồng cô, cô bỏ, cô nom chồng người.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004