Bồng bồng mẹ bế con sang,
Đò to, nước lớn, mẹ mang con về.
Mang về đến gốc bồ đề,
Xoay sở hết nghề, mẹ bán con đi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)