Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông,
Thiếp ngồi dệt vải những trông ngóng chàng.
Dừa xanh trên bến Tam Quan,
Dừa bao nhiêu trái trông chàng bấy nhiêu.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006