Bốn mùa bông cúc nở sây,
Để coi trời khiến duyên này về ai?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)