Bố mẹ là vớ cọc chèo,
Mẹ vợ là bèo trôi sông,
Chàng rể là ông Ba Vì.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975