Bẻ hành bẻ tỏi.


Hành tỏi có nhiều nhánh bé. Bẻ hành bẻ tỏi là bẻ hành, tỏi ra từng nhánh bé nhỏ. Nghĩa bóng, câu này muốn nói bắt bẻ những điều vụn vặt, không đáng bắt bẻ.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952