Bắc thang lên hái hoa vàng,
Vì ai cho thiếp biết chàng từ đây?


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975