Bắc thang lên đến cung mây,
Hỏi sao Cuội phải ấp cây cả đời?
Cuội nghe thấy hỏi, Cuội cười:
- Bởi hay nói dối, phải ngồi gốc cây.