Bắc cầu cho kiến leo qua,
Cho con ông xã tới nhà mà chơi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975