Bắc Nam lòng chẳng thương tình,
Để anh gắn bó một mình sao đang.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975