Bắc Kỳ ông thống Sa-ten,
Đặt thi xe đạp cho tiên Hà Thành.


Bài ca dao phản ánh thực trạng xã hội thời Pháp thuộc. Những năm 1936-1939 khi phong trào Mặt trận dân chủ Đông Dương rầm rộ, Thống sứ Sa-ten (Châtel) cổ vũ lối sống “vui vẻ trẻ trung” đưa tầng lớp tư sản vào hưởng lạc. Y khuyến khích các phong trào tôn giáo, mở chợ phiên, nhảy đầm, thi sắc đẹp, thi xe đạp nữ...

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002