Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt
Kẻo để anh lầm tội nghiệp thân anh
Bậu nói với qua bậu không bẻ lựu, hái đào
Lựu đâu bậu bọc, đào nào cầm tay


Tiếng địa phương bậu là bạn, qua là tôi.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)