Trong trời đất tài danh mấy kể,
Chót đa mang lấy chữ tang bồng;
Hội bắc nam thiên lý kỳ phùng,
Mặt nam tử rõ ràng trong vũ trụ.
Lộc nước đầm đìa chung đỉnh cũ,
Dấu nhà vương đã sẵn nếp đai cân;
Đường công danh nhẹ bước thanh vân,
Giọng tiếng để lưu bia nhân khẩu.
Phúc trạch chịu trời cho đã hậu,
Trong trần ai ai kém chi ai.
Tài danh dễ mấy lăm người!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 132, tháng 8-1928