Bầu dục chẳng đến bàn thứ tám, cám nhỏ chẳng đến miệng lợn sề


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)