Bầu dục chấm nước cáy.


Khảo dị:
Dùi đục chấm nước cáy.
Bầu dục là món ăn ngon và bổ nhất trong thân thể con lợn. Nước cáy là thứ nước mắm làm bằng con cáy, một thứ cua miền bể chân có lông tơ. Nước cáy nặng mùi, sắc đen, là một thứ nước mắm xấu không ngon. Bầu dục mà đem chấm nước cáy thì phí mất cả chất của bầu dục. Đại ý câu này nói người thô kệch không biết cách ăn uống, có miếng ngon không biết đường ăn. Người ta thường nói lầm ra làm “Dùi đục chấm nước cáy”.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952