Bấy lâu vắng mặt khát khao,
Bây giờ thấy mặt tính sao hỡi tình?


Khảo dị:
Bấy lâu vắng mặt khát khao,
Bây giờ thấy mặt muốn trao lạng vàng.
Bên nầy sông bắc cây cầu mười tấm ván,
Bên kia sông lập cái quán mười hai từng.
Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh
.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975