Bấy lâu sao chẳng nói năng,
Bây giờ năng nói thì trăng xế tà.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)