Bấy lâu ni huê héo rầu rầu,
Bướm gặp huê một trận, huê dậy màu thêm tươi.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009