Bấy lâu lên ngọn sông Tân,
Muốn tìm cá nước phải lần trời mưa.
Tiếc công đắp đập be bờ,
Để ai quẩy đó, mang lờ đến đơm.


Khảo dị:
Bấy lâu lên ngọn sông Tân,
Muốn tìm cá nước phải lần trời mưa.
Tiếc công đắp đập be bờ,
Ðể ai tháo nước, để lờ anh trôi.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)