Bất học vô thuật.


Câu này toàn chữ Hán, nghĩa là không học thì không có trí thuật, không học thì không biết cách làm mọi việc. Đại ý câu này khuyên người ta phải học thì mới biết đường làm. Học ở sách vở, học ở người xưa, học ở người xung quanh mình, coi người ta làm, bắt chước người ta mà làm, đều là học.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952