Bảo cho những khách má hồng,
Thà hầu quân tử, còn hơn chồng ngốc ngu.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975