Bạn ơi, ơi bạn vô đây!
Tội chi đứng sáng ngoài đường,
Sương sa nhỏ xuống cảm thương hàn không ai.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975