Thác sinh từ thuở cẩn vâng lời,
Gặp gỡ chàng Tôn mới kết đôi.
Một mối thắm nồng, nguyền chưa phỉ,
Hai phen nâng bế, nghĩa nào nguôi.
Nhớ xuân dễ khiến hoa rơi lệ,
Tủi phận cho nên nguyệt ngậm ngùi.
Những ước lại tròn duyên chếch mếch,
Muôn trông bệ ngọc đức tài bồi.