Bưng được miệng chĩnh, miệng vò,
Nào ai bưng được miệng o miệng gì.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)