Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ,
Tay ôm bó mạ, nước mắt hai hàng.
Ai làm lỡ chuyến đò ngang,
Cho sông cạn nước đôi đàng biệt ly?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)