Bước qua vườn ổi hái trầu,
Hỏi thăm lê, lựu, măng sầu chín chưa?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)