Bún ngon bún mát Tứ Kỳ,
Pháp Vân cua ốc đồn thì chẳng ngoa.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002