Bóng trăng em tưởng bóng đèn,
Bóng cây em tưởng bóng thuyền anh sang.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)