Bình phong cẩn ốc xà cừ, vợ hư rầy vợ đừng từ mẹ cha


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004