Bên hữu con thiên lý mã,
Bên tả con vạn lý vân,
Hai bên nhắm cũng cân phân,
Lòng anh muốn cỡi một lần đủ đôi.
Thiên lý mã sải như tên bắn,
Vạn lý vân chạy tế giống rồng bay.
E khi anh cỡi chẳng tài,
Sa cơ một phút ngàn ngày lại đau.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975