Bên đây sông bắc cầu mười tấm ván,
Bên kia sông lập cái quán mười hai từng.
Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng,
Sáng chiều đăm đắm trông chừng đợi anh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004