Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, về già nhờ con.


Khảo dị:
nhờ cha, lớn nhờ chồng, già nhờ con.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004