Bé nhưng mà bé hạt tiêu,
Bé cay, bé đắng, bé xiêu lòng người.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969