Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2015 15:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/09/2019 05:34

Bèo than phận bèo khi trôi khi nổi,
Bí than phận bí, ngắt ngọn nấu canh.
Anh than phận anh, vợ con chưa có,
Nay chọc người nọ, mai ghẹo người kia.
Mắt nhìn em như súng nhìn bia,
Bấy lâu con cá cựu ở đìa,
Bao giờ con cá cựu trở về ao sâu?


Khảo dị:
Bèo than phận bèo ở trên mặt nước,
Bí than phận bí, xắt nhỏ nấu canh.
Anh than phận anh, vợ con chưa có,
Không ai coi đầu nọ, không ai ngó đầu kia.
Anh chờ em như súng chờ bia,
Tưởng là cá nọ men đìa,
Hay đâu cá nọ dứt lìa ao sâu.
Muống than thân muống, trứt đọt nấu canh.
Anh than thân anh, vợ con chưa có,
Người nói lòng nọ, kẻ nói lòng kia.
Liều mình như súng bắn bia,
Biết làm sao cho đặng, sớm khuya cùng nàng.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975