Bây giờ ta gặp nhau đây,
Như con cá cạn gặp ngày trời mưa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004