Bán hàng thì bán sớm mai,
Chợ trưa người vãn còn nài làm chi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)