Bán chỗ nằm mua chỗ ngồi.


Ngày xưa ở làng xóm, người ta quý chuộng cái chỗ ngồi ở góc chiếu đình trung, cho là một danh dự lớn. Cho nên người ta thường lo lắng, bỏ tiền bạc ra mua nhiêu mua xã, làm khao làm tiệc để được một chỗ ngồi ở ngoài đình làng, có người vì thế mà phải bán cả nhà đất. Cho nên có câu chỗ nằm tức là nơi nhà ở, chỗ ngồi tức là gốc chiếu nơi đình trung.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952