Ao thu nước gợn trong veo,
Gió thu khêu giục, ghẹo người tình chung.
Buông tênh cái tiếng thu chung,
Đêm thu ta biết vui cùng với ai?
Thờ ơ trúc muốn ghẹo mai,
Vì tình nên phải miệt mài đêm thu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]