Ao thu nước gợn trong veo,
Gió thu khêu giục, ghẹo người tình chung.
Buông tênh cái tiếng thu chung,
Đêm thu ta biết vui cùng với ai?
Thờ ơ trúc muốn ghẹo mai,
Vì tình nên phải miệt mài đêm thu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001